Регламент Виконавчого Комітету Миколаївської Міської Ради

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради. Стаття seventy one. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. Рішення ради по основних питаннях повністю або у скороченому вигляді доводиться до відома населення через засоби spravedlyvist-ato.org.ua масової інформації. Протокол сесії міської ради підписується міським головою та секретарем ради і скріплюється печаткою міської ради. Виконавчий комітет ради пропозицію про скликання сесії приймає своїм рішенням, реєструє пропозицію в журналі реєстрації вхідних документів та подає міському голові.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території міської ради і мають право голосу. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.

Міська рада під час пленарного засідання визначає порядок вирішення спірних питань, не передбачених цим Регламентом, у кожному окремому випадку. Проекти рішень з питань, що вносяться виконавчим комітетом, і які подаються в апарат ради, мають містити пропозицію міській раді про внесення цього питання на розгляд міської ради. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

що робить міська рада

Секретаріат міської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України та цим Регламентом. Рада приймає відповідні рішення про утворення постійних комісій, їх перелік , обрання голів комісій та персонального складу комісій . Постійні комісії обираються на першій сесії ради нового скликання з числа її депутатів у складі голови і членів комісії на строк повноважень ради. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради, обраними за виборчим списком відповідної міської організації політичної партії та депутатами – членами цих партій.

Депутат може брати участь в роботі інших комісій ради , до яких його не обрано, з правом дорадчого голосу. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому Регламентом порядку. 4.10.Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з діючим законодавством України.

Глава 2 8 Колективні Та Індивідуальні Звернення Жителів Міста До Органів І Посадових Осіб Місцевого Самоврядування

Перерва в роботі через кожних дві години роботи на 15 хвилин. Збори громадян відбуваються з кількістю учасників, котрі мають право голосу, але не менше 50 чоловік, з попереднім повідомленням (до 7 днів) міської ради. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Дунаєвецька Міська Рада Об’єднаної Громади

Сесія міської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається міською радою. Це питання розглядається на найближчому засіданні відповідної міської ради (після проходження процедури оприлюднення проекту рішення) за участю членів ініціативної групи.

Розділ Iii Органи Самоорганізації Населення

У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу. До прийняття Регламенту міської ради чергового скликання застосовується Регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні. Орган або посадова особа, до яких звернено запит депутата, зобов’язані надати на нього усну або письмову відповідь, в разі необхідності на пленарному засіданні сесії міської ради, в терміни і в порядку, встановлені радою.

Стаття ninety seven.Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. Стаття ninety six.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті. Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації’’. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету. Стаття 46.

Для доповіді надається час тривалістю до 30 хвилин, співдоповіді – до 15 хвилин, запитань та відповідей – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. 4) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування. Персональний склад Робочої групи формується міським головою (новообраним) з числа представників місцевих організацій партій, депутати від яких були обрані.